מטענים חורגים

מטענים חורגים

לצורך שינוע מטענים חורגים במקטעי הכבישים המצויים באחריותה של חברת חוצה ישראל (כבישים בהם החברה מוגדרת כרשות תמרור מקומית), יש למלא את הפרטים מטה ולצרף לבקשה כתב התחייבות מלא וחתום מראש בכתב יד קרי וברור.

מטרת הבדיקה להבטיח כי השינוע יתבצע, תוך שמירה על בטיחות משתמשי הדרך, תקינות תשתיות הכביש וריהוט הדרך.

במקביל יש לפנות לזכייני חוצה ישראל השונים לקבל אישור מכל אחד בנפרד לתיאום להובלה בתחום אחריותם.

על הגורם המבקש את האישור לשינוע מטען חורג, לפעול גם בכפוף לחוקים ולתקנות באשר להובלות מטענים ובכלל זה תקנות התעבורה, תשכ"א – 1961; חוק שירותי ההובלה, התשנ"ז – 1997; תקנות שירותי ההובלה, התשס"א - 2001

פרטי הפונה:

פרטי הפנייה:

פרטי איש קשר:

שונות:

קבצים להעלאה: