דוחות שנתיים

חברת כביש חוצה ישראל בע"מ מתכבדת להגיש לציבור דין וחשבון בהתאם להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח-1988.

הדו"ח סוקר את מבנה החברה, פעילותה ותחומי האחריות שלה.

כמו כן, ניתן למצוא בדו"ח את שמות בעלי התפקידים בחברה וכן סקירה אודות פעילות החברה בשנת הדו"ח הרלוונטי, הפעילויות המתוכננות לשנה החולפת והתקציב לשנה הנוכחית.