צילום: הנתיב המהיר

הנתיב המהיר

מי שחולק על חיוב, או מי שרואה את עצמו נפגע מהפעלת סמכויות בעל הזיכיון לפי החוק, רשאי לערור על כך לפני ועדת ערר.

יש להגיש את הערר בתוך 45 ימים ממועד קבלת ההודעה על החיוב, או ממועד הפעלת הסמכויות.

ועדת הערר היא גוף מעין-שיפוטי, בית דין מינהלי, המונה שלושה חברים. חברי ועדת הערר ממונים על ידי שרי הממשלה.

על החלטה סופית של ועדת הערר ניתן לערער, אם ניתנה לכך רשות, לפני בית המשפט המחוזי.

סעיף 4ח. לחוק נתיבים מהירים, התש"ס-2000 קובע:

"4ח.

(א) מי שחולק על חיוב או מי שרואה את עצמו נפגע מהפעלת סמכויות בעל הזיכיון לפי חוק זה, רשאי, בתוך 45 ימים ממועד קבלת ההודעה על החיוב או ממועד הפעלת הסמכויות כאמור, לערור על כך לפני ועדת ערר; בערר לפי סעיף זה יהיה בעל הזיכיון המשיב.


(ב) השר ושר האוצר ימנו ועדות ערר, כל אחת בת שלושה חברים, והם: מי שכשיר להיות שופט שלום, מתוך רשימה שיגיש שר המשפטים, שיהיה היושב ראש, נציג משרד התחבורה ונציג ציבור.

(ג) ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים, תשנ"ב-1992, יחולו על ועדת הערר, בשינויים המחויבים מחוק זה, ואולם החלטה סופית של ועדת הערר ניתנת לערעור בפני בית המשפט המחוזי, אם ניתנה לכך רשות מאת בית המשפט המחוזי, בתוך המועד שייקבע בתקנות."

 

המינוי הסתיים טרם מונו חברי ועדה חדשים

מזכירות ועדת הערר

מזכירות ועדת הערר-הנתיב המהיר נמצאת ברחוב הרוקמים 26 מרכז עסקים עזריאלי חולון בניין D קומה 4.
טלפון: 073-7143211, פקס: 03-6247489.

שעות פעילות הועדה: ימים א-ה בין השעות 08:00-15:30

מזכירת הועדה - גב' הילה לוי

מנהלת מזכירות ועדות הערר - גב' אילנה ויינברג