תנאי שימוש

כללי

חברת כביש חוצה ישראל בע"מ ("חוצה ישראל") מפעילה אתר זה ("האתר") בכפוף לתנאים המפורטים להלן ולכל השינויים שיערכו בהם, מעת לעת. בעצם השימוש באתר זה, המשתמש באתר ("המשתמש") נותן הסכמתו לתנאי השימוש להלן, כפי נוסחם מעת לעת. משתמש אשר אינו מסכים עם תנאי השימוש מתבקש להימנע משימוש באתר.

חוצה ישראל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת, ללא צורך בהודעה מראש, או בדיעבד. כל שינוי בתנאים אלו יופיע באתר, תחת "תנאי שימוש".

הדין החל על השימוש באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל מחלוקת הקשורה לאתר זה, תהא נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים לשני המינים באופן שווה.

 

השימוש באתר ועדכניותו

מטרת האתר היא לספק מידע אודות חוצה ישראל, תפקידיה וסמכויותיה וכן אודות המיזמים התחבורתיים הנמצאים תחת אחריותה.

המידע המפורסם באתר נועד לשמש כלי עזר בידי המשתמשים, לצורך קבלת אינפורמציה כללית בלבד, ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת, ועל כן כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית.

חוצה ישראל שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ועדכונים באתר בכל זמן, ללא הודעה מראש, או בדיעבד. האתר עלול להכיל שיבושים, אי-דיוקים, אי-התאמות, שגיאות וכדומה. חוצה ישראל לא תהיה אחראית לשום נזק העלול להיגרם עקב השימוש באתר ו/או ההסתמכות על המידע המתפרסם באתר, או עקב השיבושים, אי-הדיוקים, אי-ההתאמות, השגיאות או הליקויים שנפלו במידע, כאמור.

השימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד

האתר עשוי לכלול קישוריות (לינקים) לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד. חוצה ישראל לא תהיה אחראית לתקינות הקישורים או לדיוק המידע המקושר לאתר באמצעות קישוריות (לינקים), וכן לא תישא באחריות לנזק שעלול להיגרם למשתמשי האתר, עקב ההסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה. אין בהכללת לינקים אלה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו של חוצה ישראל עם מפעילי האתרים האמורים. חוצה ישראל רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

מובהר כי המידע המופיע באתר אינו בא במקום המידע הרשמי שנסמר על-ידי חוצה ישראל ו/או נציגיה.

חוצה ישראל אינה מתחייבת שפעילות האתר תינתן כסדרה ו/או ללא הפסקות, ללא תקלות ו/או ללא טעויות. חוצה ישראל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, כולה או חלקה, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי וכן להגביל את הגישה לאתר, כולה או חלקה, לרבות לצורך עבודות תחזוקה וייעול השימוש באתר.

חוצה ישראל אינה ולא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו לרבות בשל "וירוסים" או נזק ליישומי תוכנה למיניהם או לרכוש של המשתמש, כתוצאה מגישה, גלישה או שימוש באתר.

במסגרת השימוש באתר, המשתמש מתחייב כדלקמן:

  • לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע המתקבל מהאתר.
  • לא לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר ו/או לנסות ולהגביל את הגישה.
  • לשפות ולפצות את חוצה ישראל בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או בגין כל הוצאה שייגרמו לה בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או לנזק הנובעים מאי קיום הוראות תנאי שימוש אלה.

חוצה ישראל שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר בכל מקרה בו הפר המשתמש את הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או באם תחליט חוצה ישראל כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת. במקרה כזה, חוצה ישראל לא תהיה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש, שייגרמו למשתמש.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים  

חוצה ישראל היא הבעלים הבלעדי של כל התכנים הכלולים באתר. כל העושה שימוש במידע ובתכנים הכלולים באתר, עושה זאת על אחריותו האישית בלבד ובכפוף לתנאי השימוש באתר זה וכל דין.

כמפורט לעיל, האתר והתכנים הכלולים בו מיועדים לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי מכל סוג שהוא.

למען הסר ספק, תנאי שימוש אלה אינם מקנים למשתמש זכות בקניין הרוחני של חוצה ישראל, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת בתכני האתר אשר ניתנת לביטול. אף הוראה בתנאי שימוש אלה לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של חוצה ישראל ו/או על זכויות שניתן לה זכות שימוש בהן על פי כל דין.

נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק באתר או בתכניו או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של חוצה ישראל.

זכויות היוצרים למידע באתר זה שייכות לחוצה ישראל. המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" במידע המתפרסם באתר, לפי הכללים הקבועים בדין. "שימוש הוגן" כולל ציטוט סביר מתוך המידע המתפרסם באתר. ציטוט כאמור יכלול את המקור לציטוט. אין לערוך במידע המתפרסם באתר כל סילוף, או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך של המידע, העלולה לפגוע בחוצה ישראל.

 

אבטחת מידע

חוצה ישראל ו/או מי מטעמה משתמשים באמצעי הגנה ואבטחת מידע, התואמים את הסטנדרטים הנהוגים באתרי אינטרנט מסוגו של האתר. למרות האמור, קיים סיכון של חדירה לאתר. המשתמש באתר זה מאשר, כי חוצה ישראל לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לו, אם יגרם, מכל סוג שהוא, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מחדירה בלתי מורשית ו/או גישה בלתי מורשית לאתר.

 

יצירת קשר והצטרפות לרשימת דיוור

המשתמש רשאי לפנות אל חוצה ישראל בכל נושא רלוונטי, באמצעות משלוח דואר אלקטרוני (ראה לעניין זה קטגוריית: "צרו קשר" באתר).

כמו כן, המשתמש רשאי להצטרף לרשימת הדיוור של חוצה ישראל לצורך קבלת הודעות על פרסום מכרזים (ראה לעניין זה בקטגוריית מכרזים כפתור "הרשמה לקבלת עדכונים"). חוצה ישראל רשאית שלא לאשר הצטרפות לרשימת הדיוור בהתאם לשקול דעתה הבלעדי.

חוצה ישראל לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש הנכלל ברשימת הדיוור, כתוצאה מההצטרפות לרשימת הדיוור, מההסתמכות על רשימת הדיוור, השימוש במידע המועבר במסגרתו, או כל עניין אחר הקשור ברשימת הדיוור.

חוצה ישראל מתחייבת, כי מעבר לפרטים אשר יוזנו על ידי המשתמש, מרצונו החופשי, לשם יצירת קשר והצטרפות לרשימת הדיוור, לא ייאסף מידע אישי או מידע אחר אודות המשתמש, לרבות מידע שאינו מזהה את המשתמש אישית (כגון: מידע אנונימי, או מידע סטטיסטי שנאסף באופן פסיבי).

באתר נעשה שימוש ב'עוגיות' (Cookies) ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות לצורך תפעולו השוטף והתקין וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע.  'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שנוצרות לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר או במחשב המשתמש. ה-Cookies יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן של שהייה באתר, מהיכן הגיע המשתמש אל האתר, מידע שמבקש המשתמש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם המשתמש לא רוצה לקבל Cookies, ניתן להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות במכשיר או במחשב המשתמש. נטרול Cookies עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, משתמש יכול למחוק את ה-Cookies במכשירו או במחשב שלו בכל רגע.

 

משתמש רשאי לעיין במידע אשר נשמר לגביו, ולצורך כך לפנות אל חוצה ישראל בבקשה בכתב לעיון בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, באמצעות כתובת המייל הבאה: [email protected]

 

במידה ולאחר העיון נמצא כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי המשתמש לפנות אל חוצה ישראל בבקשה לתקן את המידע, באמצעות כתובת המייל לעיל.

ככל שהמשתמש יהא מעוניין להפסיק לקבל את הדיוור, הוא רשאי לפנות לחוצה ישראל באמצעות כתובת המייל לעיל.

 

חוצה ישראל מאחלת שימוש נעים, יעיל ומהנה באתר האינטרנט החדש!