תיאום תשתיות

הודעה לציבור על גביית דמי טיפול והפקה בגין בקשות לתיאום תשתיות

עבור כל הליך סטטוטורי נדרש לבצע תיאום מראש, קבלת מידע הנדסי ועבודה הנדסית אשר מתבצעת באחד מהאזורים הנמצאים תחת האחריות של חוצה ישראל ו/או הזכיינים הכפופים לה. פירוט הפרויקטים ואזורי האחריות מופיעים במפה.

כל פניה נדרשת להתבצע מול חברת כביש חוצה ישראל ולא ישירות לזכיין. חברת כביש חוצה ישראל היא זו שתנתב את הבקשה אל הגוף הרלוונטי: זכיין/כביש חוצה ישראל – אגף תכנון בחטיבת ההנדסה ו/או אגף תכנון בחטיבת הרק"ל.

כתובת המייל אליה נדרש לשלוח את הבקשה לתיאום: [email protected]

איש קשר דן פנצר      
משרד 03-6255888
מייל [email protected]

תהליך הטיפול בבקשה לתיאום

תהליך הטיפול בבקשה לתיאום