נוהל הגשת ערר - מנהרות הכרמל

ועדת הערר לפי סעיף 12א. לחוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל), תשנ"ה – 1995 ונוהל הפניה אליה

לאור משבר הקורונה ועל מנת להקל על הפונים ניתן להגיש את הערר גם בפקס: 03-6247489

וגם במייל כקובץ מצורף בכתובת הבאה: [email protected]

* שימו לב - יש להקפיד לכלול את כל הפרטים הנדרשים ב"נוהל הגשת ערר"

ועדת הערר – מהי?

ועדת הערר לפי סעיף 12א. לחוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל), תשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק") היא פורום שיפוטי, שמונה על ידי שרי הממשלה. על הועדה חלות הוראות חוק בתי דין מינהליים, תשנ"ב-1992.

בפני הועדה רשאי לערור מי שחולק על חיוב שהוטל עליו על ידי בעל הזיכיון להפעלת כביש האגרה-מנהרות הכרמל, או מי שרואה עצמו נפגע מהפעלת סמכויות בעל הזיכיון לפי החוק.

בעל הזיכיון הוא קבוצת כרמלטון בע"מ.

 
המועד להגשת הערר

על מי שמעוניין להגיש ערר, להגישו בכתב בתוך 45 ימים ממועד קבלת ההודעה על החיוב שבמחלוקת, או ממועד הפעלת סמכויות, כאמור לעיל.

 
אופן הגשת הערר

ערר יש להגיש מודפס, חתום על ידי העורר או בא כוחו, לפי הכתובת הרשומה בסעיף 11 להלן.

 
מה יכיל הערר?

 פרטים אישיים ומזהים:

שם העורר ומספר תעודת הזהות שלו. אם העורר הוא תאגיד - מס' הרישום, פרטי הנציג מטעם התאגיד וייפוי כח.

כתובת מדויקת ומלאה של העורר לקבלת דברי דואר וגם של ב"כ במידה והעורר מיוצג.

מספרי הטלפון והפקס של העורר ו/או ב"כ וכן כתובת הדוא"ל שלו (ככל שיש).

אם הייצוג נעשה על ידי אחר, שאינו בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב נשוא הערר, יצורף ייפוי כח למייצג, מאת בעל הרכב הרשום, ויצוינו גם פרטי המייצג, כאמור בסעיפים 1 עד 3 לעיל בשינויים המחויבים.

 
תיאור העובדות ועילת הערר:

תיאור החיוב, או הפעלת הסמכות, בגינם מוגש הערר.

תיאור העובדות והנימוקים עליהם מסתמך העורר.

רשימת המסמכים עליהם מבקש העורר להסתמך וכן העתקיהם.

ציון הסעד המבוקש מועדת הערר.

 
מקום מושבה של הועדה

דיוני הועדה יתקיימו בחיפה.


עיכוב ביצוע

לאחר שהוגש ערר, ובטרם התקיים הדיון בו, רשאי ראש בית הדין להורות על עיכוב ביצוע ההחלטה עליה עוררים.

המעוניין בכך, יבקש כי ועדת הערר תורה על עיכוב ביצוע, בין בגוף כתב הערר ובין באמצעות בקשה נפרדת בכתב.


פרטים להגשת הערר

את כתב הערר יש לשלוח לפי הכתובת:

מזכירות ועדת הערר מנהרות הכרמל

אצל הרשות הממונה – חברת כביש חוצה ישראל בע"מ

רחוב הרוקמים 26 מרכז עסקים עזריאלי חולון בניין D קומה 4.


לאחר הגשת הערר

מזכירות ועדת הערר תשלח את כתב הערר ונספחיו לבעל הזיכיון. על בעל הזיכיון להגיש למזכירות ועדת הערר כתב תשובה, בתוך 30 ימים מיום שיקבל את כתב הערר לידיו. לאחר מכן, תעביר מזכירות ועדת הערר העתק מכתב התשובה בדאר רשום לידי העורר, או בא כוחו, לפי הכתובת שצוינה בערר.

לאחר חלוף המועדים הנ"ל, יזומנו הצדדים לדיון בפני הועדה.

לאחר הדיון תינתן בדרך כלל החלטת ועדת הערר. ההחלטה תימסר לעורר במקום או תישלח אליו.


ערעור על החלטת ועדת ערר

על החלטה סופית של ועדת הערר ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי, אם ניתנה רשות לכך מאת בית המשפט המחוזי. המועד להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי הוא 15 ימים מיום שניתנה ההחלטה. המועד להגשת ערעור הוא 15 ימים מיום שניתנה הרשות לערער.


בכבוד רב,

אילנה ויינברג

ראש תחום ועדות ערר