נוהל הגשת ערר - כביש 6 מקטעים צפוניים

ועדת הערר לפי סעיף 12ב. לחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), תשנ"ה – 1995 ונוהל הפנייה אליה

לאור משבר הקורונה ועל מנת להקל על הפונים ניתן להגיש את הערר גם בפקס: 03-6247489

וגם במייל כקובץ מצורף בכתובת הבאה: [email protected]

* שימו לב - יש להקפיד לכלול את כל הפרטים הנדרשים ב"נוהל הגשת ערר"

ועדת הערר – מהי?

ועדת הערר לפי סעיף 12ב. לחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), תשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק") היא פורום שיפוטי, שמונה על ידי שרי הממשלה. על הועדה חלות הוראות חוק בתי דין מינהליים, תשנ"ב-1992.

בפני הועדה רשאי לערור מי שחולק על חיוב בתשלום אגרה, דמי גביה, או פיצוי והחזר הוצאות, או מי שרואה עצמו נפגע מהפעלת סמכויות בעל הזיכיון לפי סעיף 12 לחוק.

בעל הזיכיון הוא חברת 6 - חוצה צפון בע"מ.


המועד להגשת הערר

על מי שמעוניין להגיש ערר, להגישו בכתב בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה על החיוב שבמחלוקת, או ממועד הפעלת סמכויות, כאמור לעיל.

אופן הגשת הערר

ערר יש להגיש בדאר, מודפס וחתום על ידי העורר או בא כוחו, לפי הכתובת הרשומה מטה. על הערר לכלול את הטענות והעתקי המסמכים שבדעת העורר להסתמך עליהם.


מה יכיל הערר?

פרטים אישיים ומזהים:

שם העורר ומספר תעודת הזהות שלו. אם העורר הוא תאגיד - מס' הרישום, פרטי הנציג מטעם התאגיד וייפוי כח.

כתובת מדויקת ומלאה של העורר לקבלת דברי דואר וגם של ב"כ במידה והעורר מיוצג.

מספרי הטלפון והפקס של העורר ו/או ב"כ וכן כתובת הדוא"ל שלו (ככל שיש).

אם הייצוג נעשה על ידי אחר, שאינו בעל הרכב הרשום ברשיון הרכב נשוא הערר, יצורף ייפוי כח למייצג, מאת בעל הרכב הרשום, ויצוינו גם פרטי המייצג, כאמור בסעיפים 1 עד 3 לעיל, בשינויים המחויבים.


תיאור העובדות ועילת הערר:

תיאור החיוב, או הפעלת הסמכות, בגינם מוגש הערר.

תיאור העובדות והנימוקים עליהם מסתמך העורר.

רשימת המסמכים עליהם מבקש העורר להסתמך וכן העתקיהם.

ציון הסעד המבוקש מועדת הערר.


עיכוב ביצוע

לאחר שהוגש ערר, ובטרם התקיים הדיון בו, רשאי יושב ראש ועדת הערר להורות על עיכוב ביצוע ההחלטה עליה עוררים.

המעוניין בכך, יבקש כי ועדת הערר תורה על עיכוב ביצוע, בין בגוף כתב הערר ובין באמצעות בקשה נפרדת בכתב.


פרטים להגשת הערר

את הערר יש לשלוח לפי הכתובת:

מזכירות ועדת הערר כביש 6 המקטע הצפוני (יקנעם סומך)

אצל הרשות הממונה – חברת כביש חוצה ישראל בע"מ

רחוב הרוקמים 26 מרכז עסקים עזריאלי חולון בניין D קומה 4.


לאחר הגשת הערר

מזכירות ועדת הערר תשלח את כתב הערר ונספחיו לבעל הזיכיון. על בעל הזיכיון להגיש למזכירות ועדת הערר כתב תשובה, בתוך 30 ימים מיום שיקבל את כתב הערר לידיו. לאחר מכן, תעביר מזכירות ועדת הערר העתק מכתב התשובה בדאר רשום לידי העורר, או בא כוחו, לפי הכתובת שצוינה בערר.

לאחר חלוף המועדים הנ"ל, יזומנו הצדדים לדיון בפני הועדה.

לאחר הדיון תינתן בדרך כלל החלטת ועדת הערר. ההחלטה תימסר לעורר במקום או תישלח אליו.


ערעור על החלטת ועדת ערר

על החלטה סופית של ועדת הערר ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי, אם ניתנה רשות לכך מאת בית המשפט המחוזי. המועד להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי הוא 15 ימים מיום שניתנה ההחלטה. המועד להגשת ערעור הוא 15 ימים מיום שניתנה הרשות לערער.


בכבוד רב,

אילנה ויינברג    

ראש תחום ועדות ערר