נוהל הגשת ערר - הנתיב המהיר

ועדת הערר לפי סעיף 4 ח. לחוק נתיבים מהירים, תש"ס - 2000 ונוהל הפניה אליה

לאור משבר הקורונה ועל מנת להקל על הפונים ניתן להגיש את הערר גם בפקס: 03-6247489

וגם במייל כקובץ מצורף בכתובת הבאה: [email protected]

* שימו לב - יש להקפיד לכלול את כל הפרטים הנדרשים ב"נוהל הגשת ערר"

ועדת הערר – מהי?

ועדת הערר לפי סעיף 4ח. לחוק נתיבים מהירים, תש"ס – 2000 (להלן: "החוק") היא פורום שיפוטי, שמונה על ידי שרי הממשלה. על הועדה חלות הוראות חוק בתי דין מינהליים, תשנ"ב-1992.

בפני הועדה רשאי לערור מי שחולק על חיוב שהוטל עליו על ידי בעל הזיכיון,  או מי שרואה עצמו נפגע מהפעלת סמכויות בעל הזיכיון לפי החוק.

בעל הזיכיון הוא הנתיב המהיר בע"מ.


המועד להגשת הערר

על מי שמעוניין להגיש ערר, להגישו בכתב בתוך 45 ימים ממועד קבלת ההודעה על החיוב שבמחלוקת, או ממועד הפעלת הסמכויות, כאמור לעיל.


אופן הגשת הערר

ערר יש להגיש בשפה העברית, מודפס, חתום על ידי העורר או בא כוחו, לפי הכתובת הרשומה בסעיף 10 להלן.

 
מה יכיל הערר?

פרטים אישיים ומזהים:

שם העורר ומספר תעודת הזהות שלו. אם העורר הוא תאגיד, מס' הרישום, פרטי הנציג מטעם התאגיד וייפוי כח.

כתובת מדויקת ומלאה של העורר לקבלת דברי דואר.

מספרי הטלפון והפקס של העורר וכן כתובת הדוא"ל שלו.

אם הייצוג נעשה על ידי אחר, שאינו בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב נשוא הערר, יצורף ייפוי כח למייצג, מאת בעל הרכב הרשום.

אם העורר מיוצג על ידי עו"ד או אחר מטעמו, יצוינו גם פרטי המייצג, כאמור בסעיפים 1עד 3 לעיל, בשינויים המחויבים.


תיאור העובדות ועילת הערר:

תיאור החיוב, או הפעלת הסמכות, בגינם מוגש הערר.

תיאור העובדות והנימוקים עליהם מסתמך העורר.

רשימת המסמכים עליהם מבקש העורר להסתמך וכן העתקיהם.

ציון הסעד המבוקש מועדת הערר.


עיכוב ביצוע

לאחר שהוגש ערר, ובטרם התקיים הדיון בו, רשאי ראש בית הדין להורות על עיכוב ביצוע ההחלטה עליה עוררים.

המעוניין בכך, יבקש כי יעוכב ביצוע, בין בגוף כתב הערר ובין באמצעות בקשה נפרדת בכתב.


פרטים להגשת הערר

את כתב הערר יש לשלוח לפי הכתובת:

מזכירות ועדת הערר הנתיב המהיר

אצל הרשות הממונה – חברת כביש חוצה ישראל בע"מ

רחוב הרוקמים 26 מרכז עסקים עזריאלי חולון בניין D קומה 4.


לאחר הגשת הערר

מזכירות ועדת הערר תשלח את כתב הערר ונספחיו לבעל הזיכיון. על בעל הזיכיון להגיש למזכירות ועדת הערר כתב תשובה, בתוך 30 ימים מיום שיקבל את כתב הערר לידיו. לאחר מכן, תעביר מזכירות ועדת הערר העתק מכתב התשובה לידי העורר, או בא כוחו.

באם לא הגיש בעל הזיכיון תגובה במועד האמור, רשאית הועדה ליתן החלטה בערר בהיעדר כתב תשובה.

לאחר חלוף המועדים הנ"ל, יזומנו הצדדים לדיון בפני הועדה.


בכבוד רב,

אילנה ויינברג

ראש תחום ועדות ערר