נוהל הגשת ערר - הנתיב המהיר

ועדת הערר לפי סעיף 4 ח. לחוק נתיבים מהירים, תש"ס - 2000 ונוהל הפניה אליה

 

 

 

ועדת הערר – מהי?

ועדת הערר לפי סעיף 4ח. לחוק נתיבים מהירים, תש"ס – 2000 (להלן: "החוק") היא טריבונל מעין שיפוטי שהוקם בהתאם לסעיף 4ח. לחוק. על ועדת הערר חלות, בין היתר, הוראות חוק בתי דין מינהליים, תשנ"ב-1992 בשינויים המחויבים מחוק נתיבי מהירים.

רשאי להגיש ערר לוועדת הערר, מי שחולק על  חיוב שהוטל עליו על ידי בעל הזיכיון או מי שרואה עצמו נפגע מהפעלת סמכויות בעל הזיכיון לפי החוק.

בעל הזיכיון הוא הנתיב המהיר בע"מ.

מגיש הערר הוא - העורר.

 

המועד להגשת הערר

את הערר יש להגיש בכתב בתוך 45 ימים ממועד קבלת ההודעה על החיוב או ממועד הפעלת סמכויות, כאמור לעיל.

 

פרטים שיש לכלול בערר

 • הערר יוגש כשהוא מודפס וחתום על ידי העורר או בא כוחו.
 • הערר יכלול פרטים אישיים ומזהים, כדלקמן:
 • שם העורר ומספר תעודת הזהות שלו. אם העורר הוא תאגיד - מס' הרישום, פרטי הנציג מטעם התאגיד וייפוי כוח.
 • כתובת מדויקת ומלאה של העורר לקבלת דברי דואר.
 • מספרי הטלפון והפקס של העורר וכן כתובת הדוא"ל שלו (ככל שיש).
 • ככל שהעורר מיוצג, יצורף לערר ייפוי כוח מתאים הכולל את פרטי המייצג (שם מלא, כתובת, מספרי טלפון ופקס ודוא"ל).
 • הערר יכלול פירוט החיובים או הפעלת הסמכויות שבגינם מוגש הערר;
 • הערר יכלול תיאור של העובדות, הטענות והנימוקים שעליהם מבסס העורר את עררו;
 • לערר תצורף רשימת המסמכים שעליהם מבקש העורר להסתמך בציון המסמכים שאינם מצויים ברשותו. העורר יצרף לכתב עררו את המסמכים שהוא מבקש להסתמך עליהם והמצויים ברשותו;
 • הערר יכלול את הסעד/ים המבוקש/ים בערר.

 

עיכוב ביצוע

 1. עם הגשת הערר, רשאי יושב ראש ועדת הערר להורות על עיכוב ביצועה של ההחלטה שעליה עוררים לפרק זמן שייקבע ובתנאים שייראו לו, אם לדעתו ראוי לעשות כן בנסיבות העניין.
 2. עורר המעוניין בעיכוב הליכים בעררו, יגיש בקשה נפרדת בכתב החתומה על-ידו או על-ידי בא כוחו ויפרט את הנימוקים והטענות הרלוונטיים לבקשתו, לרבות המועד שבו נודע לעורר לראשונה על החוב המיוחס לו וסכום החוב המיוחס לו (ככל שידוע לו על כך).

 

אופן הגשת הערר

את הערר ניתן להגיש בארבע דרכים:

1. באתר האינטרנט:

2. בדואר לפי הכתובת הבאה:

מזכירות ועדת הערר הנתיב המהיר

אצל הרשות הממונה – חברת חוצה ישראל בע"מ

רח' הרוקמים 26, חולון 5885849, מרכז עזריאלי חולון, בניין D

3. בפקס שמספרו: 03-6247489

4. במסירה אישית במשרדי מזכירות ועדת הערר, בימים א'-ה' בין השעות 15:00-8:00, בכתובת שמצוינת בסעיף 2 לעיל.

 

לאחר הגשת הערר

מזכירות ועדת הערר תשלח את כתב הערר ונספחיו לבעל הזיכיון. ככל שלא נקבע אחרת על-ידי ועדת הערר, על בעל הזיכיון להגיש למזכירות ועדת הערר כתב תשובה בתוך 30 ימים מיום שיקבל את כתב הערר לידיו. לאחר מכן תעביר מזכירות ועדת הערר העתק מכתב התשובה במייל או בדואר רשום לידי העורר, או בא כוחו, לפי הכתובת שצוינה בערר.

לאחר חלוף המועדים הנ"ל יזומנו הצדדים לדיון בפני הוועדה.

הועדה מקיימת את דיוניה בתל אביב.

 

ערעור על החלטת ועדת ערר

על החלטה סופית של ועדת הערר ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי, אם ניתנה רשות לכך מאת בית המשפט המחוזי. המועד להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי הוא בתוך 15 ימים מיום שניתנה ההחלטה. המועד להגשת ערעור הוא 15 ימים מיום שניתנה הרשות לערער.        

 

הערה כללית

המידע וההנחיות במסמך הן תמציתיות והן אינן באות במקום כלל הוראות הדין הרלוונטיות המחייבות.