חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 10/02/19 - פרוטוקול מס' 887

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

887/1 - משרד עוה"ד זיסמן אהרוני גייר ושות'

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם משרד עוה"ד זיסמן אהרוני גייר ושות' לליווי משפטי של מכרזים.

 

נימוקי הוועדה:

  • מדובר בהתקשרות בהיקף מוגבל נדרשת מומחיות בתחום מכרזים טכנולוגיים בינלאומיים.
  • המשרד אותר כמתאים לאחר שנבחנו מספר הצעות הבאות בח-ן.
  • עד להשלמת הליך לאיתור יועצים משפטיים חיצוניים החברה זקוקה לתגבור.
  • הסכום בגדר תקנה 34 (2) ותקנה  5(2) ההתקשרות בהתאם לתקנה.

887/2 - קביעת תאגיד מי שוקת כספק יחיד- ביצוע עבודות הארכת שרוולים של קווי קולחין במסגרת פרוייקט במחלף שוקת דרום- כביש חוצה ישראל
 

וועדת המכרזים של חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן החברה) מתכבדת להודיע כי בכוונתה להכריז על תאגיד מי שוקת ( להלן הספק) כספק יחיד לצורך ביצוע עבודות הארכת שרוולים של קווי קולחין במסגרת פרוייקט כביש 6 במחלף שוקת דרום בהתאם למפורט בחוות הדעת הגורם המקצועי המצורפת.

 

כאמור בחוות הדעת של הגורם המקצועי המצ"ב, הספק היחיד הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות בהתאם למצב הדברים בפועל כיום.
אדם  הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות אל החברה בנושא לכתובת הדואר האלקטרוני Shulamit@hozeisrael.co.il וזאת לא יאוחר מיום 19.03.2019 (10 ימי עסקים החל ממועד פרסום המודעה) ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את השירותים הנדרשים  בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.
לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.יש לוודא קבלת המייל בטלפון: 03-62558888 או באמצעות קבלת אישור חוזר במייל.
עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.
 

מצ"ב חוות דעת סמנכ"ל חטיבת הנדסה אינ' דני ירס.

887/3 - קביעת חברת בזק  כספק יחיד-לביצוע עבודות כבילה במקטע שוקת נבטים- כביש חוצה ישראל
 

וועדת המכרזים של חברת כביש חוצה ישראל בע"מ( להלן החברה) מתכבדת להודיע כי בכוונתה להכריז על חברת בזק ( להלן הספק) כספק יחיד לצורך ביצוע עבודות כבילה במסגרת פרוייקט כביש 6 במחלף שוקת נבטים בהתאם למפורט בחוות הדעת הגורם המקצועי המצורפת.

 

כאמור בחוות הדעת של הגורם המקצועי המצ"ב, הספק היחיד הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות בהתאם למצב הדברים בפועל כיום.
אדם  הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות אל החברה בנושא לכתובת הדואר האלקטרוני Shulamit@hozeisrael.co.il וזאת לא יאוחר מיום 19.03.2019 (10 ימי עסקים החל ממועד פרסום המודעה)   ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את השירותים הנדרשים  בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.
לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.יש לוודא קבלת המייל בטלפון: 03-62558888 או באמצעות קבלת אישור חוזר במייל.
עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם. 
 

 

 מצ"ב חוות דעת סמנכ"ל חטיבת הנדסה אינג דני ירס.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE