חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

עבודות כבילה - מחלף נבטים- ספק יחיד הוט

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

קביעת חברת הוט כספק יחיד- כביש 6, מחלף נבטים
 

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד
פרוטוקול 877 מיום 16/12/18
 

  1. בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993 מודיעה בזאת ועדת המכרזים והתקשרויות של חברת כביש חוצה ישראל בע"מ ("החברה") כי בכוונת החברה להתקשר עם חברת הוט לצורך ביצוע עבודות קידום זמינות במסגרת פרויקט קידום זמינות שוקת נבטים.
  2. כגורם המקצועי בחברה דעתי המקצועית היא כי פעילות לצורך ביצוע עבודות לקידום זמינות במסגרת פרוייקט שוקת נבטים כמפורט בחוות דעתי תבוצע על ידה ו/או ע"י מי מטעמה בלבד, ולא ניתן לבצע את העבודה באמצעות ספק אחר. 
  3. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל החברה בנושא לכתובת הדואר האלקטרוני Shulamit@hozeisrael.co.il וזאת לא יאוחר מיום 09/01/19 (10 ימי עסקים) ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לחברה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים. 
  4. לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה. 
    יש לוודא קבלת המייל בטלפון: 03-62558888 או באמצעות קבלת אישור חוזר במייל. 
  5. עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם. 

 

 חוות דעת סמנכ"ל הנדסה אינג' דני ירס

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE