חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בפרויקטים 21/3, 1+2, כבישי רוחב - מקורות

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

מקורות - הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בפרויקטים 21/3, 1+2, כבישי רוחב

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד


פרוטוקול 704, מיום 16/4/15


1. בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993 מודיעה בזאת ועדת המכרזים והתקשרויות של חברת כביש חוצה ישראל בע"מ ("החברה") כי בכוונת החברה להתקשר עם חברת מקורות לצורך עבודות תשתית הכוללות: תכנון, ביצוע ופיקוח על העתקת קווי מקורות במסגרת פעילויות החברה בפרויקטים שלהלן:

  • בפרויקט שדרוג מקטע כביש 70 שבין מחלף עין תות לעיר יקנעם במסגרת תמ"א 31/א/1 ו 3/א/2.
  • ביצוע מקטע 21/3 של כביש 6 בין צומת שוקת לנבטים במסגרת תמ"א 31/א/3/21.
  • שדרוג והרחבת כבישים החוצים את כביש מס' 6 בקטע שבין מחלף שורק למחלף עין תות.
  • הקמת קטע כביש 444 בין צומת אייל לצומת נווה ימין במסגרת תמ"א 31/א/14.


2. היות ועפ"י דרישת חברת מקורות כל פעילות של מיגון, העתקה או כיו"ב של התשתית השייכת לחברת מקורות תבוצע על ידה ו/או ע"י מי מטעמה בלבד, הרי שלא ניתן לבצע את העבודה באמצעות ספק אחר.


3. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את השירותים המפורטים בחוו"ד, רשאי לפנות אל החברה בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני (לשולמית) וזאת לא יאוחר מיום  24/8/15 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לחברה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים בחוות הדעת ובהתאם לתקנות חובת המכרזים. 

4.לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.

יש לוודא קבלת המייל בטלפון: 03-6255888  (שולמית) או באמצעות קבלת אישור חוזר במייל. 
 
5. עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.


למען הסר ספק מובהר כי לא יתקבלו הצעות ו/או פניות לאחר מועד זה, וכל פניה שלא תועבר באמצעות דואר אלקטרוני כאמור לעיל, לא תתקבל.  
 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE