חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 20/01/11 - פרוטוקול מס' 522

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

 

522 - התקשרות עם חברת נאמן לצורך הליך המכר

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם משרד שנהב ושות' כחברת נאמן לצורך הליך המכרז של האופציות.

ההתקשרות פטורה ממכרז לפי תקנה 34 (2) – התקשרות שאינה עולה על 200 אש"ח ו/או לפי תקנה 3 (14) – התקשרות בעיסקה שעניינה מתן אשראי או קבלתו, השקעת כספים, קבלת שירותים בנקאיים, מכירה או רכישה של ניירות ערך, או פעולות אחרות בשוק ההון ובלבד שהחשב הכללי או מי שהוא הסמיך אישר זאת".

(זו התקנה מכוחה גם מבוצע הליך המכר שלא באמצעות מכרז פומבי רגיל).

נימוקי הוועדה:

  1. וועדת המכרזים הבינמשרדית לניהול הליך מכירת אופציות המדינה בדרך ארץ החליטה כי ביצוע עסקה המכר
    באמצעות נאמן הינה הדרך הטובה והיעילה ביותר להוצאת הליך המכר אל הפועל, והמליצה לחברת כביש חוצה
    ישראל להתקשר עם נאמן ראוי ומקצועי אשר יש ביכולתו להבין את פרטי העסקה המורכבת ויהיה נאמן על כל
    הצדדים.
  2. עו"ד טל שנהב המייצגת את הרשות הממונה והמדינה בהליך מכירת האופציות בקיאה היטב בפרטי העסקה, ומינוי משרדה כנאמן מקובל גם על דרך ארץ ולפיכך מוצע להתקשר עם משרד שנהב ושות' כנאמן.
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE