חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 02/06/11 - פרוטוקול מס' 534

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

  

534/1 בוררות מפער הקישון
 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם השופט (בדימוס) שווילי כשופט/ בורר מוסכם.

ההתקשרות בפטור ממכרז בהתאם לתקנה 5(א)(2) לתקנות מכרזים.
 

נימוקי הוועדה:

  1. בהתאם להחלטות הממשלה יש למנות שופט מוסכם שיכריע במחלוקות שמאיות, כאשר אין הסכמה על יחסי המרה של קרקעות הפיצוי ועניינים נוספים.
  2. מדובר בהתקשרות הדורשת יחסי אמון מיוחדים בין הצדדים.
  3. לאחר קבלת המלצות פנינו למס' שופטים בדימוס אשר הערכנו כי עשויים להתאים למשימה. השופט שווילי נאות לקבל על עצמו את המשימה.שכ"ט הנו בהתאם לתעריף חשכ"ל.
  4. בכל מחלוקת שתתעורר ותועבר להכרעת השופט ממילא נצטרך לקבל את הסכמת הצד השני לזהות השופט.

534/2 יציאה להליך קבלת הצעות ל- SOX 2011-12

 
החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת יציאה להליך קבלת הצעות לביצוע מיפוי הסעיפים הכספיים בהתאם ל- SOX 2011-12 למס' גופים שנסקרו.

בנוסף, הוועדה מנחה את מנהל אגף כלכלה וכספים לנסות ולהוסיף לרשימה שם אחד או שניים נוספים אשר גם אליהם תופנה הפניה.

ההליך פטור ממכרז בהתאם לתקנה 34 (2) לתקנות מכרזים.
 

נימוקי הוועדה:

  1. לצורך עמידה בתנאים הנדרשים על ידי רשות החברות לאישור הדוחות הכספיים של החברה על החברה לבצע הליך בדיקה של אפקטיביות הבקרה הפנימית. לשם כך נדרש להתקשר עם יועץ חיצוני, משרד רו"ח, שיסייע לחברה.
  2. החברה פנתה בעבר למספר גופים וביקשה הצעות מחיר. שניים מבין הגופים עבדו עם החברה.
  3. בשל ההיקף הכספי הנמוך יחסית של ההתקשרות ומאחר ומדובר בעבודה הדורשת יחסי אימון מיוחדים מצאנו לנכון לפנות למשרדי רו"ח אליהם פנינו בעבר.

534/3 ביצוע ספירות תנועה בנתיב המהיר ובמנהרות הכרמל

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת יציאה לקבלת הצעות לביצוע ספירות תנועה בנתיב המהיר ובמנהרות הכרמל.

ההתקשרות פטורה ממכרז בהתאם לתקנה 5(א)(1) ותקנה 34 (2) לתקנות מכרזים.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

נימוקי הוועדה:

א. מדובר בעבודה המצריכה ידע ומומחיות מיוחדים.

ב. ישנם 4 גופים מקצועיים מוכרים העוסקים בתחום והפנייה נעשית אליהם.


534/4 בני נקר – סקירת טכנולוגיות

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם בני נקר לביצוע סקירה על ההתפתחויות שחלו במערכות האגרה בכבישים בדגש על מערכות Free Flow, בתקופה שמאז המכרז על הקטע המרכזי ועד היום, ולשם הצגת כיווני הפיתוח הטכנולוגיים העתידיים.

ההתקשרות פטורה ממכרז על פי תקנה 5(א) ותקנה 34 (2) לתקנות המכרזים.

נימוקי הוועדה:

  1. ניסיונו העשיר של מר בני נקר והיכרותו עם מערכות אגרה הינו ייחודי בארץ.
  2. מר נקר ליווה את הקמתם של שני פרויקטים של כבישי אגרה, כביש חוצה ישראל ומנהרות הכרמל וקיבל מכתבי המלצה חמים מהגופים עימם עבד.
  3. מערכות האגרה בשני הפרויקטים עובדים בצורה משביעת רצון, דבר המעיד על מקצועיותו של מר נקר.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE