חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 29/06/10 - פרוטוקול מס' 495

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

 

495/1  קטע 21 – כבישים ומסילות + קטעים צפוניים – תכנון מפורט

 

נימוקי הוועדה:

א. במסגרת החלטת הממשלה "נתיבי ישראל" הוטלו על החברה מספר רב של מטלות בו זמנית.

ב. לוח הזמנים של המטלות קצר ולוחץ והחברה אינה יכולה לעכב פרויקטים שהוטל עליה לבצע בהחלטת הממשלה.

ג. החברה צריכה להיערך בו זמנית למספר רב של מטלות.

ד. במקור עבודת התכנון חולקה בין מספר משרדי תכנון ראויים והעיקרון של פיזור העבודה בין מספר בעלי מקצוע             נשמר.

ה. יש חשיבות עליונה לרציפות מעבר הנתונים בין שלבי התכנון כולל בדיקות סקרים לתכנון המפורט.

ו. היכרות מדוקדקת ולימוד הנתונים ע"י מתכננים חדשים תארך זמן ותהווה חסם בלוח הזמנים, תעלה כסף רב .

 

החלטה:

1. בנסיבות לעיל אין מקום ליציאה למכרז או להליך קבלת הצעות

2. וועדת מכרזים והתקשרויות מחליטה לאור הטעמים המיוחדים שפורטו לעיל ובנסיבות העניין לאשר התקשרויות             המשך עם המתכננים לתכנון מפורט בקטע 21 א' - לנדויוז, קטע 21 ב – ד.א.ל,  קטע 21 ג' – חלו"א, מתכנני קטע 3     – גרונר ד.א.ל וקטע 7 – תד"מ (קובי סתת) כהתקשרות המשך בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (3).

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 


 

495/2  מסילות רכבת באחריות החברה במסגרת "נתיבי ישראל" – התקשרות לתכנון

 

נימוקי הוועדה:

א. במסגרת החלטת הממשלה "נתיבי ישראל" הוטלו על החברה מספר רב של מטלות בו זמנית.

ב. לוח הזמנים של המטלות קצר ולוחץ והחברה צריכה להיערך בו זמנית לכל המטלות ואיננה יכולה לעכב את ביצוע          המטלות שהוטלו עליה בהחלטת הממשלה.

ג. הרכבת ביצעה הליך תחרותי לבחירת המתכננים ובהתאם נכללה בהחלטת הממשלה הוראה כי הרכבת תעמיד

    לרשות החברה את המתכננים שעובדים עבורה בפרויקטים שהועברו לאחריות החברה.

ד. יש חשיבות רבה לרציפות מעבר הנתונים בין שלבי התכנון כולל בדיקות וסקרים לתכנון המפורט, ובמיוחד באילוצי         לוחות הזמנים.

ה. הצורך בלימוד והיכרות מדוקדקת עם הנתונים ע"י מתכננים חדשים יצריך זמן ויהווה חסם בלוח הזמנים וכן יעלה           כסף רב.

ו. נדרש מהמתכננים ידע ספציפי רכבתי עם דגש עלבחינה תפעולית והבנת מערכות בקרה של הרכבת.

ז. שמירת הרציפות חשובה והכרחית גם מטעמי יעילות ובהמשך הפעלת היועצים בתיאום הצפוי והמתמשך מול              הרכבת.

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת קליטת ההתקשרויות עם המתכננים שנבחרו והועסקו על ידי הרכבת לצורך השלמת התכנון המוקדם והרחבת ההתקשרות לתכנון מפורט. בנסיבות לעיל אין מקום ליציאה למכרז או להליך קבלת הצעות. בנסיבות אלו  ולאור הטעמים המיוחדים שפורטו לעיל, הוועדה מחליטה על פטור ממכרז והתקשרויות המשך עפ"י תקנה 3 (4) (ב)    (3) לתקנות המכרזים. משרדי המתכננים הינם-  מסילות צפוניות - משרד לוי שטרק, משרד תד"מ.מסילת עירון -  משרד גרונר ד.א.ל, מסילה מזרחית - גרונר ד.א.ל, חסון ירושלמי, ינון.

 

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 


 

495/3  ניהול התכנון – קטע 21 – אודי לויתן

 

נימוקי הוועדה:

א. צוות המתכננים הפועל עפ"י הנחיות החלטת הממשלה מנווט ומתואם ע"י מנהל תכנון. מנהל התכנון יוצר קורדינציה ומוכנות לקראת המשך תהליכים.

ב. ההחלטה על מעבר רצוף בין תכנון מוקדם לתכנון מפורט כפי שנקבע, מחייבת  המשך ניהול התכנון באופן רציף.

ג. דחיפות ולוח זמנים קצר ולוחץ החברה אינה יכולה לעכב ביצוע הפרויקטים שבאחריותה לפי החלטת הממשלה.

ד. מנהל התכנון צבר ניסיון רב שנרכש במרכיבים ותהליכים בעבודה עם המתכננים.

ה. מנהל התכנון צבר ניסיון רב בפעולות תומכות תכנון תשתיות וכו'.

 

החלטה:

לאור הנסיבות שתוארו לעיל מחליטה וועדת מכרזים כי אין מקום לצאת למכרז או לקבלת הצעות ומחליטה לאור הטעמים המיוחדים שפורטו ובנסיבות העניין לאשר התקשרות המשך עם אודי לויתן לניהול התכנון המפורט של קטע 21.  ההתקשרות בפטור בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות המכרזים.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

  
 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE