חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 18/11/10 - פרוטוקול מס' 514

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

  

514/1 הפצת מפה עדכנית של הכביש לאור תוכנית נתיבי ישראל

נימוקי הוועדה:

 1. החברה החליטה להפיק מפה מעודכנת של הכביש כולל הצגת תוכנית נתיבי ישראל (לרבות מסילות, קטעי כביש נוספים בצפון ובדרום עדכונים בפעילות החברה כרשות ממונה על פרויקטים נוספים, על פתיחת קטעים חדשים וכו').
 2. המפה נועדה לשירות הציבור, על מנת להעביר נתונים מעודכנים.
 3. הוחלט על הפצת המפה באמצעות מספר עיתונים ראשיים כדי למקסם ההפצה מאחר וקיים ממשק בדוק בין הפעילות בכביש וקידומו לבין נוכחות דור אלון במסגרת תחנות הדלק והרענון.
  שיתוף הפעולה עם דור אלון הוא הראוי ביותר (לאחר שפעילות משותפת עם הזכיין עצמו לא צלחה).
 4. החברה בחנה במקביל אפשרות לבצע את המפות בהפקה ובהפצה עצמית. בחינה זו העלתה כי עלות הפקת כל מפה באופן עצמאי היא כפולה.
 5. החברה פנתה לגורמים הקשורים לכביש עצמו- הזכיין ודור אלון.

 

החלטה:

הוועדה מחליטה על הפקת והפצת מפה עדכנית של הכביש בשיתוף עם דור אלון. החברה תישא במחצית מהעלות שתשולם לרשימת הספקים (עיתונים, רשימת העיתונים, בית דפוס, גרפיקה, זכויות הובלה והפצה) באמצעות דור אלון.

כל אחת מההתקשרויות (כמפורט לעיל) פטורה לפי תקנה 34 (2).
ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.


514/2 קטעים 19/20 שכ"ט למתכננים מהוד ותה"ן לצורך פעילויות תכנון בשלב ההפעלה של הכביש

 

נימוקי הוועדה:

 1. מהוד הוא המתכנן של קטע 19.
 2. מאז פתיחת הכביש לתנועה עולות ומתגלות סוגיות שונות המחייבות נקודתית תיקונים/ שדרוג/ מתן פתרון הנדסי משלים, לצורך כך יש להיעזר בשירותי המתכנן המקורי של הקטע.
 3. התשלום הנו לפי שעות בפועל.

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות המשך עם מהוד לצורך ליווי פעילויות וסוגיות תכנוניות הנדרשות בשלב ההפעלה של הכביש.

ההתקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3(4)(ב)(3) וכן תקנה 34(2) לתקנות חובת מכרזים.
ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

נימוקי הוועדה:

 1. תה"ן הוא המתכנן של קטע 20.
 2. מאז פתיחת הכביש לתנועה עולות ומתגלות סוגיות שונות המחייבות נקודתית תיקונים/ שדרוג/ מתן פתרון הנדסי משלים, לצורך כל יש להיעזר בשירותי המתכנן המקורי של הקטע.
 3. התשלום לפי שעות בפועל.

 

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות המשך עם תה"ן לצורך ליווי פעילויות וסוגיות תכנוניות הנדרשות בשלב ההפעלה של הכביש.

ההתקשרות בפטור ממכרז עפ"י תקנה 3(4)(ב)(3) וכן תקנה 34(2) לתקנות חובת מכרזים.
ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE