חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

החלטות מיום 12/10/09 - פרוטוקול מס' 472

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

דיווחים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993

  

1/472  ניטור אקולוגי – המשך – קטע 18

נימוקי הוועדה:

וועדת מכרזים והתקשרויות לאחר שבחנה האפשרות לערוך מכרז פומבי או סגור, מצאה שמכרז אינו ישים בנסיבות העניין וכי קיימות נסיבות וטעמים מיוחדים המצדיקים התקשרות המשך ד"ר רון ותמר פרומקין כדלקמן:

ד"ר רון ותמר פרומקין מלווים במשך 5-4 השנים האחרונות עד היום את קטע 18. נחשבים כמובילים בתחום האקולוגיה ויחסי גומלים בין סביבה לתשתיות וכן ליוו את תכנון וביצוע קטע 18 בתיאום עם צוות מלווה ורט"ג.

יש חשיבות רבה  לרציפות והמשכיות הפעלת היועץ בנושא הייעוץ האסטרטגי בתקופה זו.

החלטה - ועדת המכרזים, לאחר שבחנה את האפשרות לבצע את ההתקשרות בדרך של מכרז החליטה כי מוצדק וסביר בנסיבות העניין לאשר התקשרות בפטור ממכרז ע"פ תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט.


2/472  תכנון שבילי אופניים – מוא"ז אלונה

 

נימוקי הוועדה:

וועדת מכרזים והתקשרויות בהמשך לאישור השתתפות החברה בסך 200 אש"ח כהשקעה/פיצוי בתחומים ציבוריים וקהילתיים במרחב מוא"ז אלונה, מאשרת תכנון שבילי האופניים במוא"ז אלונה באמצעות משה לנר בסך 36.5 אש"ח. בנסיבות העניין מאחר ולנר הוא זה שתכנן את כל שאר שבילי האופניים באזור מטעם מוא"ז אלונה,  מבחינה עניינית ומקצועית אין מקום לשלב מתכנן אחר לפרק הזה בתוך המכלול.  סכום ההתקשרות מאפשר פטור ממכרז.

החלטה - ועדת מכרזים והתקשרויות, לאחר שבחנה את האפשרות לבצע את ההתקשרות בדרך של מכרז החליטה כי מוצדק וסביר בנסיבות העניין לאשר התקשרות בפטור ממכרז ע"פ תקנה 34 (2) לתקנות חובת המכרזים.

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט.


3/472  פניה לקבלת הצעות למתן שרותי ייעוץ לליווי מכירת אופציות המדינה בזכיין

 

נימוקי הוועדה:

ועדת המכרזים, בחנה את האפשרות לבצע את ההתקשרות בדרך של מכרז או בדרך של פנייה תחרותית לקבלת הצעות. לאור העובדה שלא קיימת בחברה ואף לא בחשב הכללי רשימת מציעים בתחום הנדרש, החליטה ועדת המכרזים כי אין זה אפשרי ומוצדק לערוך את ההתקשרות בדרך זו והוועדה מאשרת פטור ממכרז ופנייה לקבלת הצעות בהתאם לתקנה 5 (ה) לתקנות חובת המכרזים.

החלטההועדה מאשרת יציאה להליך פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ למכירת תעודות ההשתתפות של המדינה בדרך ארץ, ל - 4-6 מועמדים ועל פי הקריטריונים כמפורט בפנייה לוועדה. 

ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט.

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE