חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ כספק יחיד- פרויקט רק"ל חיפה נצרת.

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

 קביעת חברת יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ כספק יחיד- פרוייקט רק"ל חיפה נצרת.

 

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

פרוטוקול 843 מיום 3/6/618

 

1.בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993 מודיעה בזאת ועדת המכרזים והתקשרויות של חברת כביש חוצה ישראל בע"מ ("החברה") כי בכוונת החברה להתקשר עם חברת יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ לצורך ביצוע עבודות קידום זמינות במסגרת פרוייקט רק"ל חיפה נצרת.

2. כגורם המקצועי בחברה דעתי המקצועית היא כי פעילות לצורך ביצוע עבודות לקידום זמינות במסגרת פרוייקט הרק"ל חיפה נצרת כמפורט בחוות דעתי תבוצע על ידה ו/או ע"י מי מטעמה בלבד, ולא ניתן לבצע את העבודה באמצעות ספק אחר. 

3. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל החברה בנושא לכתובת הדואר האלקטרוני Shulamit@hozeisrael.co.il וזאת לא יאוחר מיום 18/6/18 (10 ימי עסקים) ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לחברה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים. 

4. לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה. 
יש לוודא קבלת המייל בטלפון: 03-62558888 או באמצעות קבלת אישור חוזר במייל. 
5. עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם. 

 

 

 

חוות דעת סמנכ"ל רכבת קלה

 

 

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE