חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

דרוש מנהל כללי - מודעה ושאלון

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

המכרז הסתיים

הזוכה: ראובן לבאון

לחברה ממשלתית, כביש חוצה ישראל בע"מ,  המופקדת מטעם הממשלה על פרוייקט כביש חוצה ישראל (כביש מס' 6) וקידום פרוייקטים נוספים של תשתיות תחבורה

 דרוש/ה:

מנהל/ת כללי/ת

 

דרישות הסף:

תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה לפחות ושנתקיימו בו התנאים המצטברים המפורטים להלן:

  1. בעל תואר אקדמי ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד מהמקצועות הבאים: הנדסה, כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מנהל ציבורי.
  2. בעל ניסיון מוכח של שבע שנים לפחות באחד מאלה או שהוא בעל ניסיון מצטבר מוכח של שבע שנים לפחות בשניים או יותר מאלה, והכל ב- 10 השנים האחרונות (2000-2010):

בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

  • בתפקיד בכיר בתחומי התחבורה / תשתיות תחבורה בתאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.
  • בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים ניהוליים בתחומים כלכליים, מסחריים, עסקיים, הנדסיים או משפטיים;

לעניין סעיף זה:

"תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי" - מי שכיהן בתפקיד מנכ"ל או סמנכ"ל או בתפקיד מקביל לסמנכ"ל אף אם תוארו שונה ובלבד שהתפקיד כפוף ישירות למנכ"ל החברה באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, כלכלה, פיתוח עסקי, כספים או משפטים.

"תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי" - תאגיד שמתקיים בו אחד מאלה:

  • תאגיד שהמחזור /התקציב השנתי הממוצע שלו בשנים בהן כיהן בו המועמד בתפקיד הבכיר, לפחות - 100 מליון ₪; 

 או,

  • תאגיד שהקים או ניהל פרוייקטים בתחום התחבורה/תשתיות תחבורה בשנים בהן כיהן בו המועמד בתפקיד הבכיר ואשר המחזור/התקציב השנתי הממוצע של התאגיד או הפרוייקטים שניהל, לפי העניין, הוא לפחות 100 מליון ₪.

אם כיהן המועמד בתפקיד יותר מ- 7 שנים, יובאו בחשבון לעניין בחינת מחזור/תקציב שנתי ממוצע 7 השנים האחרונות.

הסכומים הנזכרים בסעיף זה נכונים למועד הגשת מסמכי המועמדות וללא מע"מ.

"כהונה ציבורית בכירה או תפקיד בכיר בשירות הציבורי" -

  • ביחס למועמד שהגיע מזרועות הבטחון - צה"ל - קצין בדרגת אלוף משנה ומעלה; משטרה - דרגת ניצב משנה ומעלה; שאר כוחות הבטחון – דרגה מקבילה לדרגת  אלוף משנה ומעלה בצה"ל.  
  • ביחס למועמד שהנו עובד מדינה - מי שכיהן בתפקידו בדרגת 43 ומעלה בסולם הדרגות בשירות המדינה.

בחירת המנהל הכללי תיעשה באמצעות ועדת האיתור שמינה דירקטוריון החברה מקרב חבריו. הועדה תהא רשאית לזמן את המועמדים או מי מהם לראיון בהתראה קצרה. 

 

תינתן עדיפות לבעלי ניסיון ניהולי, ניסיון בהנדסה אזרחית, ניסיון בתחום התחבורה ותשתיות התחבורה, בפרוייקטי תשתית בשילוב המגזר הפרטי וכן לניסיון והכרות עם פעילות של גופים ממשלתיים בתחומים תחבורתיים/תכנוניים/כלכליים, ובעלי רקע בסביבה עסקית והבנה מסחרית.

 מעונינים העומדים בדרישות הסף ורואים עצמם כמועמדים מתאימים לתפקיד, מוזמנים לשלוח את מועמדותם באמצעות הטופס המצ"ב: "שאלון למילוי על ידי מועמד לתפקיד מנכ"ל", אליו יצורפו כל התעודות, האישורים והמסמכים המבוקשים בו.

 הבהרות, שינויים ועדכונים להליך זה, אם יהיו, יופיעו באתר האינטרנט של החברה ובאחריות המועמדים לבדוק טרם הגשת המועמדות האם מופיעות הודעות עדכון הנוגעות להליך.

מועמד המבקש להפנות שאלות הבהרה מתבקש לפנות למייל  tali@hozeisrael.co.il ולוודא קבלת אישור כי הודעתו נתקבלה. תשובות והבהרות, במידה ותהיינה, יפורסמו באתר האינטרנט של החברה בלבד. 

את השאלון והמסמכים המצורפים אליו יש להגיש בשני (2) עותקים, במעטפה סגורה, עליה יצוין "עבור משרת מנכ"ל", להפקידם בתיבה המיועדת לכך במשרדי החברה ברח' יגאל אלון 65, תל אביב, קומה 7, ביום  19.8.10 לא יאוחר משעה 18:00 ולקבל על כך אישור.

 בחברה מכהן באופן זמני מנכ"ל בפועל.

פנייה זו מיועדת לנשים ולגברים כאחד. סודיות מובטחת.

הליך זה אינו מכרז ואינו כפוף לחוק חובת המכרזים והתקנות על פיו.

לגבי מועמדים שיגיעו לשלב מיון המתקדם שומרת ועדת האיתור על זכותה לפנות לקבלת המלצות ואימות פרטים, בין אם צויינו הממליצים במסמכי המועמדות ובין אם לא, ככל שתמצא לנכון לעשות כן.

 מועמדים אשר יבקשו לשמור את דבר מועמדותם בדיסקרטיות יציינו זאת בשאלון, יקבלו הודעה מראש על כוונת הועדה לפנות לממליצים ויוכלו להסיר את מועמדותם אם יחליטו לעשות כן.

הבהרות:

  1. במענה לשאלה מובהר בזאת כי את מסמכי המועמדות ניתן להגיש רק ביום 19 לאוגוסט 2010, לא יאוחר מהשעה 18:00 ולא בכל מועד אחר.
  2. במענה לשאלה מובהר כי תואר בגיאוגרפיה ובתכנון ערים אינו עונה לדרישת הסף בנוגע לתואר אקדמי כמפורט בסעיף 1 למודעה.

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE