חברת כביש חוצה ישראל רשות ממונה למיזמים מנהרות הכרמל כביש 6 הנתיב המהיר
 
 
 
חפש
 
 
 
 
 

חופש המידע

 
 
 
מפת פעילויות
 
 
 
 

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק") נחקק בחודש מאי 1998 ונכנס לתוקפו בחודש מאי 1999. מטרת החוק היא להנהיג בישראל את מהפכת השקיפות באשר לפעולות הרשויות הציבוריות, בחייבו את הרשויות למסור לציבור מידע בעל אופי ציבורי. חוק זה מהווה מרכיב של "זכות הציבור לדעת".

החוק ייסד מנגנונים מרכזיים, שתפקידם לאפשר את הפעלתו של החוק:

נוסד תפקיד ה"ממונה על חופש המידע" בכל רשות, אותו ממנה ראש הרשות. תפקידו של הממונה הוא, למעשה, לדאוג להעמדת המידע לרשות הציבור ולטפל בבקשות לקבלת המידע.

כמו כן, נקבעה דרך טיפול בבקשות, נקבע מסדר שיקולים אותם צריכה הרשות לקחת בחשבון בבדיקת הבקשות ונקבעו אמות מידה שעל בתי המשפט לפעול על פיהן, בבואם לבחון את העתירות הנוגעות לחופש המידע.

לרשות הציבורית ניתן פרק זמן של עד שלושים ימים, כדי להודיע למבקש המידע מה הוחלט לגבי בקשתו, אך ניתן להאריך את פרק הזמן האמור בשלושים ימים נוספים. במקרים בהם היקף החומר נרחב או מורכב, תיתכן הארכה נוספת, אשר לא תעלה על שישים ימים. במידה שהרשות מחליטה שלא להעמיד לרשות המבקש את המידע, כולו או חלקו, עליה להודיע לו על כך בכתב, לפרט את הנימוקים לסירוב וליידע אותו בדבר זכותו לעתור לבית המשפט. בנוסף, החוק מחייב את הרשות הציבורית לפרסם דין וחשבון על אודות סמכויותיה, תפקידיה ופעולותיה. הדו"ח השנתי יכלול גם דיווח של הממונה על חופש המידע ברשות.

סעיף 4 לחוק קובע, כי על הממשלה לפרסם רשימה של רשויות ציבוריות. הרשימה צריכה לכלול מידע תמציתי על תפקידיה של כל רשות. רשימת הרשויות כוללת את אלה המובאות כאן:

 • הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם;
 • לשכת נשיא המדינה;
 • הכנסת;
 • מבקר המדינה, למעט לגבי מידע שהגיע אליו לצורך פעולות הביקורת ובירור תלונות הציבור;
 • בתי משפט, בתי דין, לשכות הוצאה לפועל, וגופים אחרים בעלי סמכות שפיטה על פי דין - למעט לגבי תוכנו של
  הליך משפטי;
 • רשות מקומית;
 • תאגיד בשליטת רשות מקומית;
 • תאגיד שהוקם בחוק;
 • חברה ממשלתית וחברה-בת ממשלתית שקבע שר המשפטים, בהסכמת השרים כהגדרתם בחוק החברות
  הממשלתיות, התשל"ה-
  1975;
 • גוף מבוקר, כמשמעותו בסעיף 9 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958, הממלא תפקיד ציבורי, שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

בחוק נקבעו חריגים לכלל השקיפות, מקרים שבהם חל איסור על הרשויות למסור מידע, מידע שאין חובה למסור ועוד.
לקבלת מידע מהרשויות, יש להפנות בכתב בקשה לממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות המבוקשת.


יישום הוראות החוק ברשות הממונה (חברה ממשלתית)

בהתאם לאמור לעיל, הממונה על יישום הוראות החוק בחברה הינה גב' רעות מלמד.

ניתן לפנות לממונה, בכתב, באחד האמצעים הבאים:

 1. בדוא"ל
 2. בפקס, שמספרו: 03-6255887
 3. בדואר, לכתובת: רח' הרוקמים 26 מרכז עסקים עזריאלי חולון בניין D קומה 4
 4. לתשלום אגרות ע"פ חוק חופש המידע ניתן לשלם בהעברה בנקאית לפי הפרטים הבאים:
  הבנק הבינלאומי (31), סניף 048, מס' חשבון: 214442, שם החשבון: חברת כביש חוצה ישראל בע"מ

 

חקיקה:

 

 
 
 
 
 
transisrael - חברת כביש חוצה ישראל
 
 
2014 © כל הזכויות שמורות לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 
CYBERSERVE